Inledning

Frågor kring jämställdhet är alltid aktuella att arbeta med på alla arbetsplatser. Dels är det en fråga om människovärde och livskvalitet för enskilda arbetstagare. Dels är det en lagstadgad skyldighet att erbjuda arbetsvillkor som inte diskriminerar någon. Jämställdhet är i många fall också en fråga om lönsamhet. När man tillvaratar alla resurser oavsett kön så skapar man ökade möjligheter för företaget att växa och öka sin lönsamhet. Oavsett vilka skäl man har för att arbeta med jämställdhet, så är det en utvecklingsåtgärd och ett förändringsarbete som skall göras.

 

Vad är jämställdhet och jämlikhet?

En kort definition av jämställdhet kan sammanfattas i att begreppet står för jämlikhet mellan könen. Jämlikhet är ett begrepp som står för att alla människor skall ha samma värde och bemötas med samma respekt. De båda begreppen inkluderas i Diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

År 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag, som var en föregångare till Diskrimineringslagen, som breddade innehållet till att omfatta fler diskrimineringsgrunder och ersatte jämställdhetslagen 2009.

 

Jämställdhetsmålen

Regeringen har uppställt fyra olika delmål för att definiera inom vilka områden man anser att jämställdhetsarbetet skall ske. Samtliga fyra delmål utgår från ett grundläggande och övergripande mål – att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta övergripande mål är nedbrutet i fyra delmål.

  1. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
  2. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete, som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.
  4. Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet.

 

Varför ett ledningsstyrt arbete?

Många gånger kan det vara svårt att arbeta strukturerat och framgångsrikt med jämställdhet, eftersom förståelsen av vad jämställdhet är kan variera mellan olika anställda. Om man överlåter jämställdhetsarbetet åt enskilda anställda eller förlitar sig på att tiden och kompetensen arbetar långsiktigt för ökad jämställdhet riskerar man att missa målet. Genom ett systematiskt ledningsstyrt arbete säkerställer man att man når fram.

Detta ledningssystem är framtaget för att underlätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten.  Det fyller flera funktioner. Dels ger det en nulägesbild av arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv och dels ger det ett underlag för en handlingsplan och uppföljning genom intern och extern revision.

Ledningssystemet är baserat på Diskrimineringslagen som lägsta nivå och alla främjande åtgärder formuleras i en handlingsplan som baseras på den kunskap man har om verksamheten samt den vision man har om hur man vill utforma verksamheten i framtiden.

 

Ledningssystem

Allt framgångsrikt förändringsarbete förutsätter att ledningen driver och omfattas av arbetet. Enskilda eldsjälar och anställda kan uträtta mycket, men långsiktigt kräver allt förändringsarbete en uthållighet i företaget. För att uppnå det har man sedan många år tillbaka arbetat strukturerat med olika ledningssystem för att säkra kvalitet och miljö i verksamheten. Genom ledningssystemen har man etablerat organisationsstrukturer med rutiner som gäller inom relevanta områden. På detta sätt kan företaget ta ansvar för verksamheten oavsett vilka anställda kompetenser och eldsjälar som finns i verksamheten. Detta ledningssystem är framtaget för att säkerställa att jämställdhet integreras i verksamheten.

 

Ledningssystemets struktur

Allt ledningsstyrt arbete utgår från att den lägsta nivån är det som föreskrivs i lagen. Utöver det juridiska perspektivet att motverka diskriminering finns det åtgärder man kan vidta för att främja en jämställd utveckling i verksamheten. I detta ledningssystem får ni möjlighet att hitta den nivå som passar er bäst.