Intern/extern revision

För att inte förlora styrfart i jämställdhetsarbetet behöver ni följa upp handlingsplanen och se om ni har uppnått era mål genom de vidtagna åtgärderna. Allt för många ambitioner stannar på halva vägen av olika skäl och målen uppnås aldrig utan fortsätter att vila över företagens självbild utan att realiseras. Detta händer utan att någon uppmärksammar det, om man inte aktivt gör en revision av hela arbetet. En revision bör därför göras på ett fastställt datum en gång per år.

Certifiering

Om man vill skapa ett mervärde för sitt företag kan man välja att anlita en extern certifierare som bedömer företagets jämställdhetsarbete. Som grund för uppföljning av det övergripande jämställdhetsarbetet genom ledningssystemet finns en Standard, som är en kravspecifikation. I den anges de krav som gäller för att man skall kunna jämställdhetscertifiera sitt företag. Vid den externa revisionen utgår man från att alla de krav som ställs i Standarden skall vara uppfyllda. Om alla krav i standarden är uppfyllda erhåller man ett certifieringsbevis.

Certifierande organisation

Winnet är en rikstäckande organisation som har auktorisation att genomföra jämställdhetscertifiering för företag och organisationer. Om ni vill bli certifierade kan ni kontakta oss för mer information om kostnad och hur certifieringsprocessen går till. Winnet kan bistå under hela processen och erbjuder utbildning, processtöd och certifiering.