Nulägesbeskrivning

Innan ni kan upprätta en relevant handlingsplan för jämställdhetsarbetet är det viktigt att först göra en kartläggning och nulägesanalys. Här erbjuds en nulägesundersökning som ni kan använda i er organisation.

De anställdas bild av jämställdheten

Undersökningen bygger på ett antal påståenden som varje respondent besvarar utifrån den bild han eller hon själv har av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är de anställda ni identifierar som relevanta för jämställdhetsarbetet som ska få i uppgift att besvara påståendena i checklistan. Det finns fyra olika alternativ och ofta erhålls flera olika svar från dem som ingår i svarsgruppen.

Olika roller vidgar perspektiven

Det är en fördel om de som ingår i svarsgruppen har olika yrkesroller och kompetenser. Det är också en fördel om det finns representation av såväl facklig resurs som från ledning och HR, men även andra deltagare utan mer specifik yrkesroll. På så sätt erhåller man en god bild av hur jämställdhetsarbetet rent faktiskt ser ut och samtidigt även hur det uppfattas av de anställda i företaget. De olika uppfattningar och värderingar som kommer till uttryck i enkätsvaren ger goda förutsättningar för att utveckla nya mål och åtgärder.

 

Ladda hem enkäten i PDF-form här:

Ladda hem PDF