Ledningsbeslut

Det är den högsta ledningen i en organisation som ska fatta beslutet att man skall arbeta systematiskt med jämställdhetsintegrering i verksamheten. Detta beslut redovisas sedan på alla relevanta nivåer för att öka informationen i företaget och skapa delaktighet. I företagets Styrdokument, Vision och Policy skall det framgå att ledningen aktivt arbetar för ökad jämställdhet.

Utse arbetsgrupp

Det är också ledningens uppdrag att utse de olika parter som skall ta ett ökat ansvar för att realisera jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Det är viktigt att de som utses att arbeta med frågorna har olika yrkesroller så att gruppen är heterogen. Arbetsplatsens arbete med jämställdhetsintegrering kan upplevas olika beroende på vilket arbetsområde och vilken funktion i verksamheten de svarande har.