Kvinnor och män skall

ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Kvinnor och män skall

ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete, som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Kvinnor och män skall

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor.

Kvinnor och män skall

ha samma rätt till kroppslig integritet.

Inledning

Frågor kring jämställdhet är alltid aktuella att arbeta med på alla arbetsplatser. Dels är det en fråga om människovärde och livskvalitet för enskilda arbetstagare. Dels är det en lagstadgad skyldighet att erbjuda arbetsvillkor som inte diskriminerar någon. Jämställdhet är i många fall också en fråga om lönsamhet. När man tillvaratar alla resurser oavsett kön så skapar man ökade möjligheter för företaget att växa och öka sin lönsamhet. Oavsett vilka skäl man har för att arbeta med jämställdhet, så är det en utvecklingsåtgärd och ett förändringsarbete som skall göras.

Vad är jämställdhet och jämlikhet

En kort definition av jämställdhet kan sammanfattas i att begreppet står för jämlikhet mellan könen. Jämlikhet är ett begrepp som står för att alla människor skall ha samma värde och bemötas med samma respekt. De båda begreppen inkluderas i Diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
År 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag, som var en föregångare till Diskrimineringslagen, som breddade innehållet till att omfatta fler diskrimineringsgrunder och ersatte jämställdhetslagen 2009.